Ochrana ovzduší

Doprovodným jevem gumárenské výroby je obecně výskyt technologických emisí. Ve všech našich provozech je množství těchto emisí (VOC, CO, CO2, (NO)x, prach a další) důsledně monitorováno.
 -Předpisy je pro každou z výrobních činností stanoveno přípustné množství emisí = EMISNÍ LIMIT. Každoročně jsou naší společností prováděna měření ve všech výrobních úsecích a zjištěné hodnoty jsou podkladem pro prokázání plnění emisních limitů.

V oblasti ochrany ovzduší se však nezabýváme pouze monitorováním a měřením emitovaných látek, ale snažíme se tyto emise maximálně snížit, což dokumentují následující projekty:
-  U všech parních kotlů sloužících k výrobě tepla bylo změněno topné médium. Místo uhlí (od roku 1968) nebo lehkého topného oleje (od roku 1989) je nyní spalován zemní plyn, jehož emise zatěžují okolní prostředí minimálně.
-  Všechny kotle byly vybaveny účinnějšími nízkoemisními hořáky.
-  V roce 2003 byl uveden do provozu nový účinnější kotel s nižší spotřebou zemního plynu.
-  V roce 2000 byla uvedena do provozu likvidační jednotka benzínových par, na které jsou benzínové páry odsávané z výroby nejprve koncentrovány a potom spáleny. Tímto opatřením je tedy minimalizován únik těkavých organických látek z provozů do ovzduší ve

VÚ Praha.
-  Jednotka stejného typu, ale s větším výkonem byla uvedena do provozu v roce 2003 ve VÚ Zlín.
-  Na provozu výroba gumárenských roztoků je od roku 1996 instalována likvidační jednotka benzínových par, která slouží  k adsorpci par benzínu, následné rekuperaci a opětnému použití takto získaného benzínu ve výrobě.
-  V roce 2003 byl zahájen projekt MICA – MITAS Clean Air zabývající se dalším snížením množství emisí organických a pachových látek do ovzduší.
- V roce 2009 bylo zahájeno spalování benzínových par z provozu konfekce na přívodu spalovacího vzduchu na kotelně v Praze
-  V roce 2012 bylo zahájeno spalování benzínových par z výroby pneu na přívodu spalovacího vzduchu na kotelně Alpiq Zlín. 


V provozech kde mohou vznikat úlety prachu, byly emise tuhých látek řešeny již v době samotného projektování objektu účinnými filtry.

Jedním z druhů emisí běžně doprovázejícím gumárenskou výrobu jsou emise pachových látek. Pochází z procesu zpracování surovin - míchání přírodního kaučuku na gumárenské směsi. Vznikají biologickým štěpením bílkovin, které jsou obsaženy v přírodním kaučuku, v závislosti na podmínkách při přepravě na místo zpracování.

Jsou to různorodé směsi látek proměnlivého složení, jejichž koncentrace se pohybují hluboko pod veškerými emisními a hygienickými limity a jsou tedy z hygienického a zdravotního hlediska nezávadné.
Vzhledem k tomu, že tyto pachové emise mohou být obtěžujícím faktorem pro okolní obyvatelstvo, snaží se je naše společnost minimalizovat či odstranit.
V roce 2005 bylo instalováno zařízení AEROX INJECTOR na snižování pachových emisí a v roce 2007 byla  zahájena spolupráce s občany místní aglomerace při vyhodnocování obtěžování zápachem.


Grafy týkající se  emise CO2  a vypouštění CO2 

Naše společnost je také držitelem povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů číslo jednací CZ-0311-05 a jsme registrováni v Rejstříku OTE pro obchodování s emisemi CO2.

Mitas

Společnost MITAS a.s. z koncernu ČGS HOLDING a.s. je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik, které jsou vyráběny a prodávány po celém světě pod třemi obchodními značkami. Vlastními obchodními značkami společnosti jsou Mitas a Cultor; značka pneumatik Continental pro zemědělský segment je licencovaná. MITAS a.s. dále vyrábí a distribuuje průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly pod značkou Mitas. MITAS a.s. vlastní tři výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden v USA, a má vlastní globální prodejní a distribuční síť.